# اکوسیستم

بان کی مون خواستار حفاظت از محیط زیست برای صلح جهانی و توسعه پایدار شد

در دو روز عمر کوتهسخت جانی کردمبا همه نامهربانانمهربانی کردمهم دلیهم آشیانیهم زبانی کردمبعد از این بر چرخ بازیگرامیدم نیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید