جمعه تعطیل

رویا من هستی من!ماه شب های من!همیشه سلامت و خوش می خواهمت!آدینه تان بخیر و خوشی!طبق عادت مالوف جمعه های آفتابی به پارک کودک رفته بودم.چقدر دنیای کودکان بزرگ است!و دنیای ما بزرگترها کوچک!

بازدید از شنبه بازار و راسته ماهی فروشان دلمشغولی بعدی من بود.همه آمده بودند که ماهیان و ماکیان های صید شده را ببینندو قیمت کنند!گاهی هم خرید!

بازرسی های محیط زیست برای پرندگان هم وجود نداشت.همه انواع پرندگان شکار شده و فروخته می شدند.البته جمعه است و همه تعطیل!!

/ 0 نظر / 2 بازدید