صدای پای بهار

امیدوارم که همگی ما انسانهای این کره خاکی سالی پر از صلح و دوستی و سلامتی را پیش رو داشته باشیم.سلام صدای پای بهار می اید!از رشت امروز افتابی سلام می نمایم.گرچه امروز کمی سرما خورده ام!

  

این نو شدن و دگرگونی الگویی است که طبیعت به رایگان در اختیار ما انسان‌ها قرار می‌دهد تا بتوانیم از آن درسی بیاموزیم و خود را نو کنیم .

خاک را زنده کند تربیت باد بهار                             سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم

دوستان؛

یک سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم. در کنار هم بودیم و از هم بسیار آموختیم .

آموختیم که می‌توانیم خانواده‌ای داشته باشیم بزرگ و گسترده و داشته‌ها و دانسته‌های خود را در اختیار اعضاء صمیمی آن قرار دهیم .پس اگر کینه و کدورتی باقیمانده آن را رها کنیم و با شادی به طرف نوروز ١٣٨٨ برویم.نوشدن جدی بگیریم...

/ 0 نظر / 2 بازدید