جولان طوفان ها در زیستکره خاکی

سلامی چو بوی خوش آشنایی!امید آن دارم در سلامت روزگار بگذرانید.این روز ها مقارن است با تصحیح اوراق دانشجویان و بسیار سخت و طاقت فرسا است.چرا که همه آنها فکر می کنند به ورقه شان ضلم شده!!!بنده هم همین طور!بگذریم در چند روز گذشته شاهد چند طوفان سهمگین در امریکا-فلیپین و چین بودیم.در امریکا رودخانه می سی سی پی بالا آمد -در فلیپین طوفان تیفون جان ۶٩ نفر را گرفت و در چین هزران نفر بی خانمان شدند.این مسئله برای همه ما مهم است که نخست تغییرات اقلیمی زیستکره را جدی بگیریم و در در مرحله بعد آماده این خطرات باشیم.خطرات گفته شده خبر نمی کنند....

/ 0 نظر / 2 بازدید