تحویل پاندا از چین به تایوان

با سلام وارزوی بهترین خوبی ها برای شما!از رشت امروز افتابی!قبل از اینکه یاد برود دو خبر را یادآوری کنم:

- طالبین کتاب جنگل شناسی می توانند به تلفن ٢٢۴۴۴١۴ یا ٠٩١١١٣١٧٨٢٠ تماس حاصل کنند.

- هفته آینده روز دوشنبه یستم ابان ساعت سه تا پنج عصر اقای دکتر ازمندیان در دانشکده کشاورزی سخنرانی می نمایند.

حال خود خبر زیستمحیطی:

کشور چین و تایوان در مذاکرات خود تصمیم گرفتند تا چند جفت خرس پاندا را تبادل نمایند.کشور های چین و تایوان پس از جنگی در سال ١٩۴٩ تقسیم شدند.چین هیچ گاه این تقسیم قبول نکرد.با توجه به خصومت و هدف گیری ١٠٠٠ موشک به سمت تایوان مثل اینکه حیوانت امید شکستن این یخ ها باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید