مصرف بیش از نیاز کودها، مهمترین عامل انباشت کادمیم در خاک مزارع است

سلام و شب همگی به خیر!خوبید؟چه خبر؟کمتر وقت می کنم به وبلاگ سر بزنم.باید واقعا عذرخواهی کنم.

یکی از مشکلات کشاورزی کشور استفاده بی حد از کود و سم است.حال نتایج یک تحقیق دکتری در این زمینه است:

دکتر علیرضا جعفرنژادی که این پژوهش در قالب رساله دکتری تخصصی وی در رشته خاک شناسی (گرایش فیزیک و حفاظت خاک) انجام و ارائه شده است با این اشاره کوتاه هدف این مطالعه را مدل سازی روند انباشت کادمیم همراه با بررسی اثر عدم قطعیت پارامترهای ورودی بر نتایج آن با لحاظ نمودن دو نوع توزیع پارامترهای ورودی (واقعی و یکنواخت) عنوان کرد و افزود: بدین منظور، روند انباشت کادمیم در خاک با استفاده از یک مدل تصادفی مبتنی بر توازن جرمی جریان های ورودی و خروجی و با روش نمونه برداری لاتین هایپر کیوب مدل سازی شد. برای مدل سازی از اطلاعات زراعی 27 ساله منطقه مورد مطالعه، شامل منابع ورود کادمیم به خاک و خروجی آن از خاک استفاده شد.

 

وی ادامه داد: برای مطالعه آلودگی، در سال زراعتی 87-86 در دوره رسیدگی گندم، از 250 مزرعه گندم در استان خوزستان به مساحت حدود 355 هزارهکتار با توجه به سطح زیر کشت گندم هر شهر و نیز الگوی پراکنش مزارع به روش وزنی نمونه برداری مرکب از خاک و گیاه صورت گرفت. غلظت کل و قابل عصاره گیری کادمیم خاک با DTPA و نیز غلظت کادمیم بذر و برخی ویژگی های خاک اندازه گیری شد.

 

جعفرنژادی در خصوص نتایج بدست آمده گفت: نتایج نشان داد با فرض توزیع واقعی پارامترهای ورودی مدل، بیشترین سرعت انباشت کادمیم در منطقه دزفول به میزان 14.38 و کمترین آن در منطقه باغ ملک به میزان 3 گرم در هکتار در سال می باشد. با فرض توزیع یکنواخت پارامترها، بیشترین سرعت انباشت در منطقه بهبهان به میزان 56.30 و کمترین در منطقه باغ ملک به میزان 8.40 گرم در هکتار در سال بدست آمد. مطالعه عدم قطعیت پارامترهای ورودی بر نتایج مدل تصادفی، نشان داد که پارامتر مقدار کودهای فسفاتی، بیشترین اثر را بر عدم قطعیت خروجی مدل دارد. میزان غلظت کادمیم کل خاک در 95درصد غلظت کادمیم قابل جذب خاک در 25 درصد و غلظت کادمیم بذر گندم در 95 درصد نمونه های خاک به ترتیب بیشتر از 0.80 0.10 و 0.20 میلی گرم در کیلوگرم بود.

 

وی در پایان تاکید کرد: چنین به نظر می رسد که مصرف کودهای شیمیایی فسفاتی، مدیریت کشت و کار منطقه، ویژگی های خاک، آلودگی های ناشی از جنگ و نوع رقم گندم از دلایل اصلی افزایش این عنصر در خاک و بذر گندم باشد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که مهمترین مسیر ورود کادمیم به خاک مزارع گندم، مصرف بیش از نیاز کودهای فسفاتی کادمیم دار می باشد.

تصویر روز را اینگونه انتخاب کردم..

 

/ 0 نظر / 10 بازدید